Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

chude-mleko
4231 d15a 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
chude-mleko
3921 d3b6 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
chude-mleko
8785 9963 500
Reposted fromyikes yikes viaszarakoszula szarakoszula
chude-mleko
9149 603a
chude-mleko
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
chude-mleko
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viawszystkodupa wszystkodupa
chude-mleko
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
chude-mleko

June 14 2019

chude-mleko
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaToshi Toshi

June 11 2019

chude-mleko

"(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara".

Katarzyna Nosowska

Reposted fromPatij Patij viaThe1995 The1995
chude-mleko
9493 3a6a 500
chude-mleko
9976 0a53 500
Reposted fromnyaako nyaako viaThe1995 The1995
chude-mleko
chude-mleko
9676 b02a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
chude-mleko

"Paryż powinien leżeć bliżej Warszawy, tak żeby w niedzielę można pojechać tramwajem."

— Leon Schiller
chude-mleko
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThe1995 The1995

May 29 2019

chude-mleko
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl