Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

chude-mleko
chude-mleko
6693 d439
story of my life
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko

June 14 2017

June 11 2017

chude-mleko
4558 0bda 500
czy doczekał
chude-mleko
3916 8195
chude-mleko
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
chude-mleko
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
chude-mleko
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.

June 09 2017

chude-mleko
chude-mleko
chude-mleko
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
4728 3eed 500
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

June 08 2017

chude-mleko
chude-mleko
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to, czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
chude-mleko
5297 46e4
Galeria Rusz
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl